يکشنبه, 28 دی 1399
  • ساعت : ۱۳:۸:۲۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ 
  • کد خبر : ۷۶۵۷۹
گزارش مجازی سازی آموزش در جلسه هیات رئیسه ارائه گردید.
گزارش مجازی سازی آموزش در جلسه هیات رئیسه ارائه گردید.

با توجه به اپیدمی کرونا و تعطیلی دانشکده های آموزشی دانشگاه و انتقال بسته های آموزشی به سامانه نوید از ابتدای ترم 982مورد توجه ویژه قرار داشته است. صبح امروز روند سیاست های اتخاذ شده  و اقدامات اجرایی و گزارش های تهیه شده از سامانه نوید توسط آقای دکتر اعرابی مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و سرکار خانم دکتر خلیلی در جلسه هیات رئیسه دانشگاه ارائه گردید.اقدامات انجام شده در این خصوص مورد تایید و تشویق اعضاء هیات رئیسه قرار گرفت.آقای دکترکریم رئیس دانشگاه ضمن تشکر از آقای دکتر تاجبخش و تیم اجرایی مجازی سازی آموزش نسبت به گسترش کمی و کیفی اقدامات تاکید کردند.ایشان همچنین گسترش برنامه های آموزش مداوم جامعه پزشکی را در بستر مجازی یادآوری کردند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.6.1.0