يکشنبه, 6 مهر 1399
  • ساعت : ۱۰:۵۶:۱۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ 
  • کد خبر : ۷۹۸۷۶
برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه روز شنبه مورخ ۹۹/۶/۲۲
جلسه شورای آموزشی دانشگاه در روز شنبه مورخ ۹۹/۶/۲۲ باحضور معاون محترم آموزشی و تمامی مدیران و کارشناسان حوزه آموزش دانشگاه و دانشکده ها در سالن فارابی دانشگاه برگزار شد.

جلسه شورای آموزشی دانشگاه در روز شنبه مورخ ۹۹/۶/۲۲ باحضور معاون محترم آموزشی و تمامی مدیران و کارشناسان حوزه آموزش دانشگاه و دانشکده ها در سالن فارابی دانشگاه برگزار شد.

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    V5.4.0.0