نام : مریم محمدی امینی

پست مربوطه : کارشناس اداره خدمات آموزشی و اداره تحصیلات تکمیلی

مدرک تحصیلی :  مهندسی بهداشت محیط

تلفن تماس : 32563321 - 026

دورنگار : 32563321 - 026

آدرس : کرج ، بلوار طالقانی شمالی ، بالاتر از میدان طالقانی ، شهرک اداری ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

البرز ،
طبقه دوم ( معاونت آموزشی) ، مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی

 
 

نام : بیتا بیات

پست مربوطه :
کارشناس اداره خدمات آموزشی و اداره تحصیلات تکمیلی

رشته تحصیلی : 
 مهندسی نرم افزار کامپیوتر

تلفن تماس : 32563321 - 026

دورنگار :
32563321 - 026

آدرس :
کرج ، بلوار طالقانی شمالی ، بالاتر از میدان طالقانی ، شهرک اداری ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

البرز ،
 طبقه دوم ( معاونت آموزشی) ، مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلینام : زهرا فرج الهی

پست مربوطه :
کارشناس اداره خدمات آموزشی

رشته تحصیلی : 
 مهندسی بهداشت محیط

تلفن تماس : 32563321 - 026

دورنگار :
32563321 - 026

آدرس :
کرج ، بلوار طالقانی شمالی ، بالاتر از میدان طالقانی ، شهرک اداری ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

البرز ،
 طبقه دوم ( معاونت آموزشی) ، مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلیمدیریت امور آموزش و تحصیلات تکمیلیمعرفی


شرح وظایف


تماس با مدیریت

 


مشخصات و سرفصل دروس اداره تحصیلات تکمیلی
   سرفصل درس آموزش بهداشت

مدارک مورد نیاز اداره فارغ التحصیلان
    مدارک مورد نیاز جهت تاییدیه ی تحصیلی

مقررات و آیین نامه های اداره فارغ التحصیلان

          مقررات واحد نظام وظیفه

فرایندهای اداره فارغ التحصیلان


 

معرفی مسئول اداره فارغ التحصیلاننام :
معصومه محمدزاده 


پست مربوطه : کارشناس اداره خدمات آموزش


مدرک تحصیلی : کاردانی روابط عمومیتلفن تماس : 32563328 - 026


دورنگار : 32563325 - 026


آدرس : کرج ، بلوار طالقانی شمالی ، بالاتر از میدان طالقانی ، شهرک اداری ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

البرز ،
طبقه دوم ( معاونت آموزشی) ، مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی

شرح وظایف اداره دانش آموختگان


دانش آموخته یا فارغ التحصیل به فردی اطلاق میشود که کلیه واحد های درسی و مراحل آموزشی دوره تحصیلی خود را برابر

مصوبات شورای عالی برنامه ریزی و براساس مقررات و آیین نامه های مربوطه با موفقیت گذرانیده باشد.

اداره دانش آموختگان و مشمولین دانشگاه علوم پزشکی البرز یکی از ادارات زیر مجموعه مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

می باشد که از وظایف مهم این اداره، فارغ التحصیل نمودن دانش آموختگان در کلیه مقاطع تحصیلی (کاردانی ، کارشناسی

ناپیوسته ،کارشناسی پیوسته ، دکتری ) و کلیه فرآیندهای مرتبط با فراغت از تحصیل می باشد. حوزه مشمولین این اداره نیز وظایف

مربوط به وظیفه عمومی کلیه پذیرفته شدگان پسر در کلیه مقاطع را بعهده دارد
. اهم وظایف این اداره بشرح ذیل می باشد:


انجام امور مربوط به تسویه حساب دانشجویان وانجام کلیه امور فراغت از تحصیل واعلام به دانشگاه علوم پزشکی تهران جهت ارسال

به وزارت بهداشت


نگهداری ریز نمرات دانشجویان

ثبت و نگهداری کلیه سوابق تحصیلی دانش آموختگان

انجام امور فارغ التحصلان . معرفی به طرح نیروی انسانی ، ارسال ریز نمرات به مبادی درخواست کننده، صدور تائیدیه تحصیلی ،
صدور گواهینامه موقت

معرفی فارغ التحصیلان پسر به حوزه نظام وظیفه

انجام مکاتبات اداری در مورد دانش آموختگان با سایر دانشگاهها

اعلام فراغت از تحصیل کلیه دانش آموختگان به مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

صدور گواهی فراغت از تحصیل به مرکز سنجش آموزش پزشکی جهت شرکت در آزمون مقاطع بالاتر

اعلام رتبه و معدل دانش آموخته به مرکز رشد استعدادهای درخشان دانشگاه و بنیاد ملی نخبگان

پاسخ به استعلام های اداره کل فارغ التحصیلان وزارتخانه

بررسی فرم فراغت از تحصیل دانش آموخته در سیستم سما و سپس سیستم پرتال جهت تایید فارغ التحصیلی دانش آموخته

ارائه گواهی ریزنمرات دانشجوی انصرافی پس از طی مراحل قانونی

 

نام : مریم محمدی امینی

پست مربوطه : کارشناس اداره خدمات آموزشی

مدرک تحصیلی :  مهندسی بهداشت محیط

تلفن تماس : 32563321 - 026

دورنگار : 32563321 - 026

آدرس : کرج ، بلوار طالقانی شمالی ، بالاتر از میدان طالقانی ، شهرک اداری ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

البرز ،
طبقه دوم ( معاونت آموزشی) ، مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی

 نام و نام خانوادگی: نجمه سلیمیان

پست مربوطه: کارشناس اداره خدمات آموزش

مدرک تحصیلی: کارشناسی روانشناسی

آدرس: کرج - بلوار طالقانی شمالی-بعد از میدان طالقانی- بالاتر از دادگستری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز

تلفن تماس : 32563321 - 026

دورنگار :
32563321 - 026

آدرس پست الکترونیک:  negar_salimian@yahoo.com


 

نام : بیتا بیات

پست مربوطه :
کارشناس اداره خدمات آموزشی

رشته تحصیلی : 
 مهندسی نرم افزار کامپیوتر

تلفن تماس : 32563321 - 026

دورنگار :
32563321 - 026

آدرس :
کرج ، بلوار طالقانی شمالی ، بالاتر از میدان طالقانی ، شهرک اداری ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

البرز ،
 طبقه دوم ( معاونت آموزشی) ، مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی


نام : زهرا فرج الهی

پست مربوطه :
کارشناس اداره خدمات آموزشی

رشته تحصیلی : 
 مهندسی بهداشت محیط

تلفن تماس : 32563321 - 026

دورنگار :
32563321 - 026

آدرس :
کرج ، بلوار طالقانی شمالی ، بالاتر از میدان طالقانی ، شهرک اداری ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

البرز ،
 طبقه دوم ( معاونت آموزشی) ، مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
 

 شرح وظایف اداره پذیرش، ثبت نام و خدمات آموزشی


اداره پذیرش، ثبت نام وخدمات آموزشی، یکی از ادارات زیر مجموعه مدیریت امور آموزشی  و تحصیلات تکمیلی می باشد که کلیه

امور مربوط به دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و دکترای عمومی را از ابتدای ثبت نام تا فراغت از تحصیل

به عهده دارد
. اهم وظایف این اداره بشرح ذیل می باشد:


انجام امور مربوط به شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص دانشگاه (تنظیم گزارشات ، صورتجلسات وارسال مصوبات)


بررسی مرخصی تحصیلی و گواهی پزشکی دانشجویان واعلام به دانشکده ها


انجام امور مربوط به درخواست های انتقال ، تغییر رشته و انصرافی


محاسبه شهریه دانشجویان مشمول پرداخت شهریه ، اخذ آن و اعلام به معاونت آموزشی و دانشکده مربوطه


انجام مکاتبات اداری صدور و تائید گواهی اشتغال به تحصیل


بررسی درخواستهای انتقال،جابجایی و مهمانی از دانشگاه های دیگر به این دانشگاه و دانشجویان این دانشگاه

به سایر دانشگاهها و مکاتبات مربوط به آن


مرور و بازبینی آئین نامه های آموزشی


درخواست ظرفیت پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی از دانشکده ها ، طرح در شورای آموزشی دانشگاه و اعلام به وزارت

متبوع


بررسی و ثبت نام از دانشجویان انتقالی و تکمیل دوره از خارج کشور در صورت ارائه مکاتبه از وزارت متبوع


تهیه و تنظیم صورتجلسات کمیسیون نقل و انتقالات دانشگاه


نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات آموزشی  توسط دانشکده ها
                                 


مطالعه و بررسی آئین نامه های آموزشی و ارائه پیشنهادات لازم به شورای آموزشی دانشگاه و شورای عالی برنامه ریزی برای

بازنگری و بهبود آنها
                                                                       


اعلام وضعیت دانشجو به مراجع مختلف در صورت استعلام
                                                       


مکاتبات لازم جهت دریافت مجوز تاسیس رشته جدید
                                                               


برر سی اعلام فراغت و ارجاع به اداره فارغ التحصیلان
                                                                    


تهیه و تنظیم تقویم دانشگاهی بر اساس مصوبات شورای عالی برنامه ریزی و ابلاغ به واحدهای

آموزشی                                                                                                                                                         

صدور گواهی اشتغال به تحصیل جهت شرکت و ثبت نام در مقاطع بالاتر                                      


هماهنگی با مرکز امور دانشجویان خارجی


بررسی و تهیه گزارش وضعیت تحصیلی دانشجو جهت کمیسیون منطقه ای


ثبت نام از دانشجویان خارجی و مکاتبات مربوطه


تمدید اقامت دانشجویان اتباع خارجی


تهیه گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویان برای کمیسیون بررسی موارد خاص  دانشگاه


 
صدور حکم انصراف و یا اخراج از تحصیل


تسویه حساب دانشجویان اخراجی و یا انصرافی


 
ابلاغ آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخش نامه های آموزشی و برنامه های درسی رشته های مختلف به دانشکده ها


راه اندازی و تاسیس رشته های تحصیلی و گروه های آموزشی


نظارت و پیگیری امور مرتبط با دانشکده ها


انجام امور مرتبط با سامانه سما از قبیل تکمیل فیلد مشخصات امور مربوط به دانشجویان


ارسال پرونده های دانشجویان انتقالی به دانشگاه های دیگر


انجام امور مربوط به تقاضای دانشجویان متقاضی تطبیق واحد و معادل سازی
.


همکاری با آموزش دانشکده ها در برگزاری امتحانات پایان ترم و نظارت بر حسن اجرای آن در زمان برگزاری
 
تماس با مدیریت

 

تلفن تماس : 32563321 026

دورنگار : 32563325 026

پست الکترونیک :  dr.mehrpoor@abzums.ac.ir


ساعات اداری: شنبه تا چهارشنبه  8 تا 16
معرفی مدیر امور آموزش و تحصیلات تکمیلی


 


نام:
دکتر گلبرگ مهرپور

پست مربوطه : مدیر امور  آموزش و تحصیلات تکمیلی

مدرک تحصیلی : فوق تخصص روماتولوژی

تلفن تماس :
32563341 - 026 

 

دورنگار : 32563325 - 026 

پست الکترونیک : dr.mehrpoor@abzums.ac.ir

آدرس:
کرج ، بلوار طالقانی شمالی ، بالاتر از میدان طالقانی ، شهرک اداری ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز ،
طبقه دوم ( معاونت آموزشی) ، مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی

1 2
پنجشنبه 27 تير 1398   09:37:06