اخبارو اطلاعیه ها
 به اطلاع اعضاي محترم هيات علمي دانشكده ها و بيمارستانها  مي رساند کارگاه  کاربست ترويج عوامل اجتماعي موثر برسلامت  روز چهارشنبه مورخ 97/09/21 از ساعت 12- 8  در دانشکده پزشکي برگزار مي گردد.
مدرسين کارگاه : جناب آقاي دکتر کوروش کبير- سرکار خانم دکتر زهره محمودي

پنجشنبه 27 تير 1398   09:02:01