سه‌شنبه 4 مهر 1391


 

معرفی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز
 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز از سال 1388 بطور رسمی فعالیت خود را آغاز نموده است. این مرکز یکی از مدیریت های وابسته به معاونت آموزشی دانشگاه است و بعنوان بازوی اجرایی و مرکز تفکر برای اخذ تصمیمات در زمینه برنامه های آموزشی دانشگاه انجام وظیفه می کند. همچنین به منظور فراهم کردن این بستر اجرایی به موجب آئین تشکیل مراکز EDC، ایجاد دفاتر توسعه آموزش(EDO) نیز در دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی ایجاد شده است.

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، با توجه به استراتژی های مطالعاتی دانشگاه پیرامون موضوعات متنوع و متعدد، درصدد است تا از همه کسانی که در جامعه علمی و آکادمیک دانشگاه، نقش و شرکت داشته اند خصوصاً از طریق کارگاهها و نشست های ویژه ای که برای همین منظور طراحی شده است، حمایت و پشتیبانی کند. چنین دوره هایی برای برآورده شدن نیازهای ویژه مدرسان جدید طراحی می شوند، درحالیکه سایر دوره ها، هدفشان کمک به شرکت کنندگان اعم از هیات علمی و فارغ التحصیلان و تقویت اعتماد به نفس آنان به منظور دستیابی به تمامی پتانسیل های عملکردی و توانمندی آنان است.

در مجموع هدف دوره های موجود، فراهم آوردن نوعی حمایت و پشتیبانی از افراد دست اندرکار پژوهش در آموزش و نیز اداره و اجرای این پژوهشها در دانشگاه است. اگرچه این طرح به بخش ها و قسمتهای مختلفی تقسیم می شود، اما در همه این بخشها، اصول مشترک و مشخصی وجود دارد. برای نمونه، فراهم کردن موقعیتها و فرصت های مساوی، یک اصل اساسی و مهم در همه حوزه های تحت پوشش این طرح است.

 

 

 شرح وظایف مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز
 

§         هدایت، هماهنگی، اجراء و نظارت بر تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی با تاکید بر پاسخگو بودن آنها به نیازهای سلامت جامعه

§         سازماندهی، برنامه ریزی، اجراء و نظارت بر ارتقای توانمندی های اعضای هیات علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی

§         هدایت، اجراء و نظارت بر روش های نوین آموزشی و مطالعه برای توسعه و ارتقای کیفیت آموزش دانشگاه

§         هدایت، هماهنگی، اجراء و نظارت بر ارزشیابی اعضای هیات علمی و فرایندهای یاددهی و یادگیری

§         هدایت و نظارت بر فرایندهای ارزشیابی فراگیران

§         هدایت، ارائه و نظارت بر آموزش های مراکز مهارت های بالینی دانشگاه

§         هدایت، تصویب، تامین بودجه و نظارت بر طرح های پژوهش در آموزش

§         هدایت، اجراء ونظارت بر برنامه های آموزش از راه دور و الکترونیکی دانشگاه

§         هدایت، هماهنگی، تسهیل، نظارت و ارزیابی فعالیت های دانش پژوهی بر اساس آئین نامه مربوطه

§         نظارت بر عملکرد و هماهنگی فعالیت های دفاتر توسعه آموزش تابعه

§         ارائه مشاوره در خصوص مسائل آموزشی دانشگاه

§         ارائه مشاوره، همکاری و هماهنگی در طراحی و ارزشیابی برنامه های آموزش مداوم دانشگاه

§         شرکت در جلسات، شوراها و کمیته ها براساس ضوابط و مقررات دانشگاه و معاونت آموزشی

 

  ماموریت، اهداف، برنامه ها و انتظارات مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

§         افزایش مهارت، توانمندی و عملکرد فارغ التحصیلان گروههای علوم پزشکی با اجرای برنامه های آموزشی تخصصی

§         طراحی، اجرای رویکردهای جدید آموزش علوم پزشکی و نظام ارزشیابی

§         آموزش، سازماندهی وحمایت علمی و مالی از پروژه های پژوهش در آموزش

§         ارزشیابی فعالیت های آموزش یادهی و یادگیری در سطح دانشگاه

§         ارتقاء استانداردها و کیفیت آموزش در جهت برنامه های استراتژیک دانشگاه

§         ارتقاء، رشد و پویایی اعضای هیأت علمی در زمینه آموزش علوم پزشکی

§         جلب مشارکت دانشجویان در ارتقاء کیفیت آموزشی

§         به کارگیری و توسعه روشهای نوین آموزشی در سطح دانشگاه و توسعه آموزشهای الکترونیکی

§         ارزشیابی درونی و بیرونی گروههای آموزشی

§         طراحی و پیگیری اجرای طرح دوره و طرح درس

§         اجرای ارزشیابی اساتید توسط همکاران، دانشجویان و خود ارزشیابی

§         برقراری ارتباط مستمر با مرکز توسعه آموزش پزشکی وزارت بهداشت و درمان

§         تجهیز و به روز سازی تجهیزات آموزشی متناسب با شیوه های نوین تدریس و ارزشیابی

§         تدوین و اجرای برنامه های آموزشی (کارگاهها و سمینارها) جهت اعضای محترم هیئت علمی

§          فراهم نمودن منابع و امکانات پژوهش در آموزش

§         بررسی سیستمها و برنامه های آموزشی، ارزشیابی، نحوه تدریس و برنامه های آموزشی

§         همکاری با سایر بخش های دانشگاه و فراهم نمودن تسهیلات جهت رفع نیازهای آموزشی بخش سلامت و درمان

 

    

 

     کمیته مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز

ردیف

عنوان کمیته

مسئول کمیته

1

توانمندسازی اعضای هیئت علمی

خانم دکتر فرید

2

ارزشیابی

آقای دکتر بهروز پورآقا و خانم دکترکرمانیان

3

مشورتی دانشجویی

خانم دکتر یزدخواستی

4

مهارتهای بالینی

خانم دکتر شکوفه زمانی

5

برنامه ریزی درسی

خانم دکتر مهناز اکبری کامرانی

6

پژوهش در آموزش

خانم روح انگیز نوروزی نیا

7

دانش پژوهی

آقای دکتر مهدی طیبی آراسته

8

کمیته آموزش پاسخگو و طرح راد

خانم دکتر نفیسه خسروی دهقی

 

9

استعدادهای درخشان

خانم دکتر سمیه یسلیانی

 

10

واحد المپیاد دانشجویی

خانم دکتر فاطمه کرمانیان

11

هماهنگی دفاتر توسعه

 
چهارشنبه 29 خرداد 1398   21:16:33