چهارشنبه 3 مهر 1392


نام و نام خانوادگی:
دکتر محسن اعرابی

پست مربوطه: هیات علمی و مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش

مدرک تحصیلی:

 

آدرس: کرج - بلوار طالقانی شمالی-بعد از میدان طالقانی- بالاتر از دادگستری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز

شماره تماس :02632563318 

آدرس پست الکترونیک: 


نام و نام خانوادگی
:  روح انگیز نوروزی نیا
 
پست مربوطه:مسئول کمیته پژوهش در آموزش

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد


آدرس: کرج - بلوار طالقانی شمالی-بعد از میدان طالقانی- بالاتر از دادگستری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز

شماره تماس :02632563318 

پست الکترونیکی : kiarash_s_77@yahoo.com


نام و نام خانوادگی: سمیه یسلیانی فرد

پست مربوطه: سرپرست اداره استعدادهای درخشان

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی میکروب شناسی

پست الکترونیکی : syaslianifard@gmail.com


آدرس:
کرج - بلوار طالقانی شمالی-بعد از میدان طالقانی- بالاتر از دادگستری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز

شماره تماس :34336009 داخلی 257نام و نام خانوادگی:  نغمه ژاله جو
 
پست مربوطه:
کارشناس  مرکز مطالعات

مدرک تحصیلی:
دکترای تخصصی  بیوشیمی بالینی


آدرس:
کرج - بلوار طالقانی شمالی-بعد از میدان طالقانی- بالاتر از دادگستری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز

شماره تماس :02632563318 
نام و نام خانوادگی:  فریده میر لونیا
 
پست مربوطه:
کارشناس  مرکز مطالعات

مدرک تحصیلی:مهندسی نرم افزار کامپیوتر

آدرس:
کرج - بلوار طالقانی شمالی-بعد از میدان طالقانی- بالاتر از دادگستری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز

شماره تماس :02632563318 

 


نام و نام خانوادگی:   مهناز اکبری کامرانی
 
پست مربوطه:
مسئول کمیته برنامه ریزی درسی

مدرک تحصیلی:دکترای تخصصی  بهداشت باروری

آدرس:
کرج - بلوار طالقانی شمالی-بعد از میدان طالقانی- بالاتر از دادگستری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز

شماره تماس :02632563318 نام و نام خانوادگی:  ملیحه فرید 

 
پست مربوطه:
مسئول کمیته توانمند سازی اساتید 

مدرک تحصیلی:دکترای تخصصی  پزشکی اجتماعی

آدرس:
کرج - بلوار طالقانی شمالی-بعد از میدان طالقانی- بالاتر از دادگستری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز

شماره تماس :02632563318 نام و نام خانوادگی:  نفیسه خسروی دهقی

 
پست مربوطه:
مسئول کمیته اموزش پاسخگو 

مدرک تحصیلی:دکترای تخصصی  فارماکوگنوزی

آدرس:
کرج - بلوار طالقانی شمالی-بعد از میدان طالقانی- بالاتر از دادگستری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز

شماره تماس :02632563318 نام و نام خانوادگی:  فاطمه کرمانیان مجرد 

 
پست مربوطه:
مسئول کمیته المپیاد دانشجویان 

مدرک تحصیلی:دکترای تخصصی  آناتومی

آدرس:
کرج - بلوار طالقانی شمالی-بعد از میدان طالقانی- بالاتر از دادگستری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز

شماره تماس :02632563318 نام و نام خانوادگی:  منصوره یزد خواستی

 
پست مربوطه:مسئول کمیته مشورت


مدرک تحصیلی:دکترای تخصصی  بهداشت باروری

آدرس:
کرج - بلوار طالقانی شمالی-بعد از میدان طالقانی- بالاتر از دادگستری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز

شماره تماس :02632563318 نام و نام خانوادگی:  شکوفه زمانی

 
پست مربوطه:
مسئول کمیته مهارتهای بالینی 

مدرک تحصیلی:متخصص داخلی


آدرس:
کرج - بلوار طالقانی شمالی-بعد از میدان طالقانی- بالاتر از دادگستری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز

شماره تماس :02632563318 


 
چهارشنبه 29 خرداد 1398   16:05:55