پنجشنبه 13 مهر 1391معرفی اداره امور هیات علمی

با توجه به ضرورت انجام امورات مربوط به اعضای محترم هیات علمی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی البرز اداره امور هیات علمی را از ابتدای سال 1390 راه اندازی کرد.

رسالت اداره

مأموریت مرکز مدیریت عالی و یکپارچه کلیه امور مرتبط با اعضای هیأت علمی در جهت استفاده کامل از پتانسیل ها و توسعه توانمندی‌های آنان در راستای ارتقای کیفی و کمی آموزشی، پژوهشی و خدماتی جهت وصول به اهداف دانشگاه است.

برخی از مهمترین اهداف

- یکپارچه سازی کلیه امور مرتبط با اعضا محترم هیات علمی در جهت استفاده کامل از پتانسیل ها و توسعه توانمندی های آنان در راستای ارتقای کیفی و کمی آموزشی، پژوهشی و خدماتی جهت وصول به اهداف دانشگاه است

- سامان دهی و تسریع در انجام کلیه امور مرتبط با کارگزینی اعضای هیات علمی و انجام فراخوان (نیازسنجی، جذب، به کارگیری)

- پایش و ارزشیابی مستمر عملکرد کمی و کیفی اعضای هیات علمی و انجام امور کارشناسی مرتبط با ترفیع و ارتقاء و تغییر وضعیت اعضای هیات علمی 

- شناسایی نیازها و زمینه های بالقوه رفاهی و فرهنگی و تمهید راهکار اجرایی جهت پاسخگویی به نیازهای اعضای هیات علمی

واحدهای اداره

- مدیر اداره امور هیات علمی

- کارگزینی اعضای هیات علمی

- امورادرای اعضای هیات علمی
چهارشنبه 29 خرداد 1398   16:30:46