شنبه 26 اسفند 1391

معاونت آموزشی به عنوان یکی از هفت معاونت دانشگاه، متولی اصلی امور آموزش بوده و در این راستا مسئولیت ها و وظایف زیر را به عهده دارد:

 

 

  برنامه ریزی:

- برنامه ریزی برای اجرای موثر برنامه های آموزشی مصوب

- برنامه ریزی برای فراهم شدن شرایط توسعه آموزش (راه اندازی رشته های جدید، مقاطع تحصیلی بالاتر)

- برنامه ریزی برای ارتقاء فعالیت های آموزشی اعضای هیئت علمی و جذب اعضای هیئت علمی جدید متناسب با نیازهای آموزشی

 نیازهای آموزشی:

- برنامه ریزی برای بازنگری اداری و موردی برنامه های آموزشی و ارائه پیشنهادی مراجع بالاتر

- برنامه ریزی برای تشویق و حمایت از دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان

- برنامه ریزی برای جلب مشارکت اعضای هیئت علمی و گروههای آموزشی در فرآیندهای مدیریتی، عملیاتی و ارزش یابی

 

 هماهنگی:

 

هماهنگی با معاونت های دیگر در جهت نیل به اهداف سازمانی

- هماهنگی فعالیت های گروههای آموزشی در راستای اهداف کلان دانشکده و دانشگاه

- هماهنگی فعالیت های اداری و واحدهای تابعه در راستای اهداف کلان دانشکده و دانشگاه

- ارتباط با سایر دانشگاه ها و موسسات آموزشی داخل کشور جهت مبادله اطلاعات ،دانش و تجربیات

 

  نظارت:

 

- نظارت بر فعالیت های گروه های آموزشی  

- نظارت بر واحدهای تابعه

- نظارت بر حسن اجرای مقررات، آیین نامه ها و قوانین آموزشی

 

 اجرایی:

 

- ارجاع نامه های اداری و شکایات واصله به ادارات و واحدهای مربوطه

- دریافت پیشنهادات اعضای هیئت علمی، گروه های آموزشی، واحدهای تابعه، دانشجویان و کارکنان و بررسی و دستور به اقدامات لازم

- شرکت در جلسات شورای آموزشی و هیئت رئیسه دانشگاه و ...

- نظارت بر اجرای برگزاری کنفرانس های علمی، کارگاه های آموزشی، دوره های بازآموزی و ...

- انجام مکاتبات لازم با واحدهای درون و برون سازمانی

- اجرای سیاست ها، خط مشی ها و دستورات ریاست دانشگاه

- ارائه پیشنهاد، نظر و صدور دستور به منظور ارتقاء فعالیت های آموزشی و اجرای سیاست ها و خط مشی های آموزشی در راستای مسئولیت های محوله

 

 ارزش یابی:

 

- ارزش یابی درونی گروه های آموزشی واحدهای آموزشی تابعه

- ارزش یابی مستمر کارکنان آموزشی

- ارزش یابی فرآیندهای آموزشی و برون دادها

- ارزش یابی فعالیت های آموزشی اعضای هیئت علمی دانشکده ها


چهارشنبه 29 خرداد 1398   22:03:38