سه‌شنبه 23 مهر 1392

فعالیت های کتابخانه


امانت:

    همانطور که ذکر شد با توجه به این که سیستم کتابخانه باز است مراجعین با کمک کتابدار کتاب مورد نیاز خود را جستجو می کنند و به امانت می گیرند قوانین ومقررات عضویت وامانت به پیوست ارائه می گردد.

جستجو در منابع کتابخانه:

    با توجه به اینکه سیستم کتابخانه باز است مراجعه کنندگان می توانند با مراجعه مستقیم به مخزن کتاب و همچینین جستجو از طریق کامپیوتر منابع مورد نظر را بیابند.

مجلات:

    با توجه به این که کتابخانه مرکزی دانشگاه امکان دسترسی به سایت ها وپایگاه های اطلاعاتی معتبر لاتین و فارسی مانند کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی (INLM ) و پایگاه نشریات فارسی(SID) را فراهم کرده است و کتابخانه دانشکده نیز در سایت دانشکده پیوند با مجلات دانشگاه های پزشکی سراسر کشور را گذاشته است با این وجود کتابخانه در صدد تهیه مجلات نیز بر آمده وبا تعامل با گروه های آموزشی فهرست مجلات فارسی ولاتین را تهیه کرده است ودر حال تهیه آنها است.

 آموزش:

     در هفته پژوهش در کارگاه روش تحقیق که به همین مناسبت برگزار می شود برنامه ای با عنوان تور کتابخانه نیز برگزار شده(این قسمت از برنامه توسط کتابخانه اجرا شد) شرکت کنندگان در این کار گاه علاوه بر آشنا شدن با انواع کتاب مرجع با کتابخانه وروش جستجو در منابع کتابخانه نیز آشنا شدند ، کتابخانه در نظر دارد با هماهنگی با واحد های EDCو آموزش دانشکده در ابتدای هر ترم کار گاه آموزشی آشنایی دانشجویان با انواع منابع کتابخانه وجستجو در پایگا ههای اطلاعاتی را برگزار نماید.

برگزاری نمایشگاه کتاب:

    کتابخانه همه ساله در هفته پژوهش به عنوان یکی از برنامه های این هفته اقدام به برگزاری نمایشگاه کتاب تخصصی علوم پزشکی و پیراپزشکی می کند.

چهارشنبه 29 خرداد 1398   21:51:06