دوشنبه 25 دي 1391تعاریف:


دانشجوی شاهد و ایثارگر:

دانشجوی شاهد و ایثارگر به کلیه دانشجویان دانشگاه ها و آموزشکده های تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش- بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری که در یکی از موارد زیر صدق کنند اطلاق می گردد:

1-     فرزند شهید

2-     همسر شهید

3-     آزاده

4-     فرزند و همسر آزاده

5-     جانبازان 25% به بالا

6-      فرزند و همسرجانبازان 25% به بالا

چهارشنبه 29 خرداد 1398   15:27:54