دوشنبه 25 دي 1391

شرح وظایف مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر:


1.        جمع آوری و ثبت اطلاعات آموزشی ، رفاهی ، فرهنگی و .......... دانشجویان شاهد و ایثارگر

2.       اطلاع رسانی در خصوص امکانات ، تسهیلات و فرصتهای در نظر گرفته شده جهت        دانشجویان شاهد وایثارگر

3.       کنترل سیر تحصیلی ، آموزشی و وضعیت رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر و مشاوره و راهنمائی در خصوص حل مشکلات آموزشی، تغییر رشته ، نقل و انتقال و ....... بر اساس آیین نامه های مربوطه

4.       هماهنگی و ارتباط با نهادهای برون بخشی ( بنیاد جانبازان ، بنیاد شهید و .......) و حوزه های مختلف دانشگاه

5.       هماهنگی و اقدام در جهت اجرای طرح های تقویت بنیه علمی دانشجویان شاهد وایثارگر در قالب : برگزاری کلاسهای ترم تابستانی ، برگزاری کلاسهای تقویتی در طول ترم ، تشکیل گروههای درسی ، آزمونهای آزمایشی، اساتید مشاور

6.       برقراری ارتباط مداوم و تشکیل جلسات با دانشجویان ستاد شاهد و ایثارگر به منظور بررسی مشکلات و مسائل مرتبط در کلیه امور رفاهی ، آموزشی ، فرهنگی و انعکاس نتایج آن به مراجع ذیربط

7.       پیگیری ، تهیه و توزیع عوامل رفاهی ، آموزشی و کمک آموزشی جهت دانشجویان شاهد و ایثارگر از قبیل : بن کتاب ، بن رفاهی ، تهیه کتب مرجع ، تهیه و تکثیر جزوات درسی و نوارهای آموزشی و ....

8.      همکاری با دانشجویان شاهد وایثارگر جهت تدوین و اجرای پروژه های تحقیقاتی و پایان نامه های تحصیلی

9.       اقدام و هماهنگی جهت معرفی دانشجوی نمونه شاهد وایثارگر و برنامه های تشویقی دانشجویان

10.      هدایت و نظارت بر فعالیت های کارشناسان در راستای اطلاع رسانی و بهره مندی دانشجویان شاهد و ایثارگر از امکانات ، تسهیلات و فرصتهای در نظر گرفته شده

11.      تدوین گزارش عملکرد مالی و فعالیتهای سالانه ستاد شاهد وایثارگر

12.     مشارکت و همکاری با سایر ستادهای شاهد و ایثارگر دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

13.    پیگیری تشکیل جلسات ستاد های شاهد و ایثارگر در دانشگاه بر اساس دستور العمل ابلاغی

 

چهارشنبه 29 خرداد 1398   15:17:39