دوشنبه 25 دي 1391 
نام :
حميدرضا مژگاني

عنوان مسئولیت : سرپرست اداره استعدادهاي درخشان

مدرک تحصیلی : دكتراي تخصصي ويروس شناسي

تلفن: 02632563318

فكس: 02632563325


آدرس: بلوار طالقانی شمالی- شهرک اداری- دانشگاه علوم پزشکی البرز

چهارشنبه 29 خرداد 1398   21:19:59