دوشنبه 25 دي 1391 
نام: 
سمیه

نام خانوادگی: یسلیانی فرد

پست مربوطه: سرپرست اداره استعداد های درخشان

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی میکروب شناسی

تلفن تماس: 4336009 داخلی 257

دورنگار:32563325

پست الکترونیک:   syaslianifard@gmail.com

آدرس: بلوار طالقانی شمالی- شهرک اداری- دانشگاه علوم پزشکی البرز

شنبه 4 اسفند 1397   07:59:16