دوشنبه 25 دي 1391

معرفی اداره ی استعدادهای درخشان :

ایجاد فرصت برای حداکثر رشد شناختی و خودباوری جوانان و همچنین افزایش منابع انسانی توانمند در جهت تولید دانش یقیناً از اهداف مهم دستیابی به توسعه پایدار جوامع می باشد که این امر با مهاجرت و فرار مغزها و نخبگان به سوی کشورهای توسعه یافته دچار چالش های اساسی شده است که برای کشورهای مبدا دارای بار ارزش منفی است. زمانی این پدیده معضل اجتماعی محسوب می گردد که جامعه ما از کمبود چنین افرادی در رنج و تنگنا باشد که این امر خسارات عمیق معنوی و مادی را به کشور وارد می کند و به نوبه خود « توسعه نیافتگی سیستم» را به دنبال دارد.با درنظرگرفتن این که نخبگان هر کشور مهمترین منابع آن کشور برای توسعه پایدار محسوب می گردند، اتخاذ رویکردی جامع ، هدف دار و رسالت مدار جهت حمایت از نخبگان و استعداد های درخشان ضروری است. برنامه ها وخدمات ویژه دانشجویان در صورتی می توانند موجب برآورد کردن نیازهای دانشجویان و ارتقاء پیشرفت علمی آنان گردد که بتوانیم توانایی های بالقوه و ویژه دانشجویان را شناسایی و خدمات آموزشی را بر توانایی های آنان متمرکز نماییم.

به منظور حفظ و ارتقای استعدادهای برتر و بالابردن انگیزه و پویایی دانشجویان ، واحد های استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی البرز به عنوان یکی از زیر مجموعه های مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی معاونت آموزشی دانشگاه از اوایل مهرماه 88 با تدوین برنامه استراتژیک آغاز به کارنمود. رسالت برنامه استعدادها در جهت پژوهش و تولید علم با توجه به اصول اخلاق در پژوهش و حساس نمودن دانشجویان استعدادهای درخشان به مشکلات جامعه تعیین شد.


چهارشنبه 29 خرداد 1398   15:54:23