شنبه 26 اسفند 1391معرفی مدیر و اعضاء اداره آموزش مداوم پزشکاننام
:
ترانه تهمتنی

پست مربوطه :
سرپرست اداره آموزش مداوم پزشکان

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد آموزش پزشکی

تلفن تماس : 32563317 - 026 

دورنگار : 32563325 - 026 

پست الکترونیک :Taraneh_tahamtani@yahoo.com

آدرس: کرج ، بلوار طالقانی شمالی ، بالاتر از میدان طالقانی ، شهرک اداری ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز ،
طبقه دوم ( معاونت آموزشی) ، اداره آموزش مداوم


 


 
 


 نام :
فرزانه فاطمی

پست مربوطه : کارشناس آموزش مداوم

تلفن تماس : 32563317 - 026
 

 

دورنگار : 32563325 - 026 

آدرس : کرج ، بلوار طالقانی شمالی ، بالاتر از میدان طالقانی ، شهرک اداری ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز ،
طبقه دوم ( معاونت آموزشی) ، اداره آموزش مداوم
  

پست الکترونیک:fatemi5791@yahoo.com    
 

چهارشنبه 29 خرداد 1398   16:10:58