شنبه, 28 فروردين 1400
  • ساعت : ۷:۲۲:۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ 
  • کد خبر : ۸۵۹۳۲
جلسه تنظیم تفاهم نامه مالی در راستای تامین هیات علمی و تجهیزات مورد نیاز برگزار شد.
سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ جلسه تنظیم تفاهم نامه مالی حوزه معاونت آموزشی در راستای تامین هیات علمی و تجهیزات مورد نیاز در سال 1400 باحضور معاون محترم آموزشی دانشگاه،مدیر محترم برنامه ریزی و بودجه دانشگاه، مدیر آموزشی ستاد، رییس محترم دبیرخانه هیئت علمی و کارشناسان محترم بودجه در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد.
امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    V6.0.5.0