پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

صندوق پیشنهادات اتاق فکر معاونت آموزشی
  تاریخ ثبت :  1399/08/01
  نام :  
  نام خانوادگی :  
  رشته تخصصی :  
  نام مرکز :  
  مرتبه علمی :  
  موضوع پیشنهاد:  
  شرح پیشنهاد :  
  ثبت فرم

V5.4.0.0